ŽIEMA....


SAUSIS
Brenda sausis su veltiniais
Balto vėjo vėpūtiniais,
Ir nustebęs žiūri sausis:
Iš pusnyno - kyšo ausys...
- Kelkis, kiški skeltanosi,
Tu pusnyne suragosi!
- Nesušalsiu, dėde sausi!
Pusnys - patalai šilčiausi!
Įsikasęs po sniegu,
Kaip karalius aš miegu.
(K.Kubilinskas)
--------------------------------------------
Eglė pusny
Miega berželiai
Baltam patale.
Egle, eglele,
Iš kur tu žalia?
Kodėl nepagelto
Šakelių šviesa?
Kodėl nepabiro
Spyglelių rasa?
Eglė prabyla
Didžiulėj pusny:
- Kad žiemą budėčiau,
Kai tu ateini,
Kad močiau iš tolo
Žalia skarele,
Kad šildyčiau sniegą
Žalia ugnele..
---------------------
Žiema
Kur pažvelgsi, visur balta.
Gal ir saulei kartais šalta.
Ot, kad ji atbėgtų čia,
Kailiniais apgaubčiau ją.
Ant krosnies man jų nereikia.
Ką gi ten tas vėjas veikia!
A, jis baldos į duris,
Mano, gal atidarys.
Ne, vyruti, neįeisi.
Leisiu - šalčio man priveisi,
Dėl tavęs drebėk paskui.
Girdi, durys apsukui.
Bet ir vėjas patikėjo-
Jau pas langą subarškėjo.
Barškink sveikas dar labiau-
Aš tavęs nebebijau(J.Janonis)
-----------------------------------
Meškinas prie knygų
Ir užpustė, ir užsnigo.
Rudą meškiną prie knygų.
Garsiai juokės pasakaitė,
Kad lokys jos dar neskaitė.
Ir iš puslapių raidelės
Išbėgiojo lyg stirnelės.
Vėjas pusto purų sniegą,
O lokys tarp knygų miega.
-----------------------------------
Žiema
Šviečia balti laukai
Lekia balti žirgai.
Rogėse pūpso viena-
Baltų kailinių balne-
Pati karalienė žiema,
Visiems dovanų veždama:
Baltų marškinėlių laukams,
Baltų kepurėlių kalnams,
Eglutėms- pūkuotų skaryčių,
O kiškiams- baltų pirštinyčių.
Ir skamba varpeliai nakčia.
Žiema karalienė jau čia!
(J.Degutytė)
----------------------------------------------
Girios pasakų daug seka,
Jau užpustė pūgos taką.
Gal eglaitė pasakys,
Kur pasislėpė lokys?
Rudakailis nulingavo
Ten, žiemot, - į urvą savo.
Jis, kol vėtra žeria sniegą,
Čiulpia leteną per miegą.
Ir sapnuoja, koks gardus
Koriais varvantis medus!
---------------------------------
ŽIEMOS VAIKAI
Ant kelmų susėdę tarės
Gruodis, sausis ir vasaris.
Mes visi žiemos vaikai,
Ir visų balti plaukai.
Mus visus žiema išmokė
Šokti baltą snaigių šokį.
Tai ir šokim trypkim broliai,
Kol nukris žvaigždžių karoliai.
Pasikvietę snaigių pulką
Šoka broliai, sniegas dulka.
Juos po vieną glausdama
Šypsos motina žiema.
-------------------------------
PŪGA
Tartum skraidančią
Papūgą
Šuo sodely
Vaikos pūgą.
Taikos griebti
Už ilgos
Ir šarmotos
Uodegos.
O pūga
Tik to ir laukė.
Uodega per nosį
Braukė.
Ir kai šėlti
Jai pabodo.
Strykt per tvorą,
Liuokt iš sodo.
Margos dairosi
Pro plyšį:
0Au, manau,
Tu dar sugrįši. 
----------------------
BALTAS MIESTAS
Visas baltas kaip iš sniego
Saulėj tviska miestas mūsų,
Šalta žvirbliui, šalta liepai,
Ar nešalta troleibusui?
Baltas bokštas, baltas medis,
O šaligatvis- iš ledo.
Aš lengvai galėčiau čiuožti,
Bet mane už rankos veda...
Baltos tvoros- pilnos sniego,
Lyg antelių pritupdyta.
O po kojom ledas blizga,
Ledas juokias baltą rytą!
------------------------
Žila žiemužė
Šiaurys už lango ūžė:
Žu žu! Žu žu! Žu žu !
Balta balta žiemužė
Atėjo pamažu...
O jos vaikučiai laukė
Su slidėmis kieme.
Žiemužė baltapūkė
Pasakė jiems: ,,Eime! ,,
Nusivedė į kalnus
Ji daug mažų draugų
Ir veidukus, ir delnus
Patrynė jiems sniegu.
Dabar jiems bus nešalta,
Ir žaisti jie galės...
Žiemužę baltą baltą
Visi vaikai mylės. 
(K. Kubilinskas)
-------------------------------------
Eglutė
Kaip manai,
Kaip manai,
Kur eglutės
Namai?
Papuošta
Aprengta
Kambary -
Lyg ne ta.
Be sesulės,
Mamos -
Ne namuos,
Ne namuos.
Ilgesys
Ją kamuos.
Nes kaskart
Vakare
Šaukia eglę
Giria.
(Palčinskaitė)
---------------------------
MES PIEŠIAM ŽIEMĄ
Apsnigta žemelė,
Šaltas vėjas pučia.-
Vaikščioja vaikučiai
Su šiltais skrebučiais.
Jie žiemos nebijo-
Į svečius ją kviečia:
- Eikš, balta žiemuže,
Mes tave nupiešim.-
Ir per visą dieną
Nėjo jie į kiemą-
Rūpestingai piešė
Šaltą baltą žiemą.
J. Marcinkevičius
---------------------------------
BALTAS EILĖRAŠTIS
Baltas rudenėlio rūkas.
Baltas paukštis.
Krikšto rūbas.
Pirmo šerkšno lelija,
Žydinti kambaryje.
Baltas sąsiuvinio lapas.
Baltas kelias.
Sniego kvapas.
O visų baltų balčiausias
Tavo rytas pienu prausias
-------------------------------
Šalčio miegas
Šaltis mokė šaltukus,
Kaip statyti tiltukus,
Kaip žodelį skiemenuoti
Ir dainelę padainuoti.
- Va, žvirbliukai ant laidų, -
Mūsų natos be klaidų,
O laidai nuo elektrinės -
Mūsų penklinės varinės.
- Prašom, do... Ak, puiku!..
Prašom, re... Kaip smuiku!..
Trečią natą, prašom balsiai...
Ir šaltukai plonabalsiai,
Senio Šalčio giriami,
Uždainavo: - Do-re-mi!
(M. Vainilaitis)
---------------------------------
Balta pasaka
Pasigavęs baltą žirgą,
Aš baltais laukais nujojau-
Anei kelio, nei takelio
Nemačiau ir nežinojau.
O baltam pusnynų žvilgsny
Tūkstančiai saulučių mirga.
Baltas žirgas- vėjo mirksnis
Seka pasaką man ilgą.
Seka pasaką man baltą-
Žemei žiemą, sako, šalta.
Bet gera vaikų širdis
Ją sušildys lyg ugnis.
(A. Vyšniauskienė - Miltenienė)
----------------------------------
Zuikelis gruodžio pūgoje
Pūgos šuoliuoja
Per girią baltą.
Pilkas zuikeli,
Ar tau nešalta?
Ką pasikloji,
Kuo užsikloji,
Ar drabužėlį
Šiltą nešioji?
Ar neužpustė
Tavo trobelės,
Tos, kur prie slenksčio
Samanom želia?
Ar židinėly
Ugnužė dega,
Ar kepa krosny
Kiškių pyragas?
--------------------------------------
Sniego senis
Ties daržu,
Ties daržu
Stovi senis su ražu.
Styro ūsai -
Pagaliukai,
Blyksi akys -
Du angliukai...
Skrybėlė šiaudinė,
Nosis -
Burokinė...
O ant sniego senio Nosies,
Ant ilgosios,
Raudonosios
Šoka žvirblis laibakojis,
Trypinėja
Apšarmojęs...
- Tu, žvirbleli,
Tu, čirkšly,
Ant stogų
Pašokt gali,
Ne ant senio nosies,
Nosies
Raudonosios...
Neužpykink sniego senio,
Neužpykink
Besmegenio.
Bus, žvirbleli, negražu,-
Duos tau senis
Su ražu.
(V. Giedra)
---------------------
Senelis Šaltis
Baltučiu takučiu, su maišu ant pečių,
Kailinėliais baltais vaikšto Šaltis rytais,
Vakarais ir dienom, šalto vėjo pėdom...
Jo ledinė lazda ir šerkšnota barzda.
Akiniai dideli - Šaltis mato toli...
Kaip ten žaidžia vaikai, ar geri jie draugai.
Ar jie prausias švariai, ar jie mokos gerai.
Jei gerai - linksmas jis pasibels į duris.
Dovanėlių atneš... Gausi tu, gausiu aš...
Jonas Lapašinskas
--------------
LEDO PILIS
Žmonės kalba. Žmonės matė.
Kai Šaltukas pilį statė.
Ledo stogas. Ledo menės.
Pilį saugo besmegenis.
Menėj dega ledo žvakės.
Nuo šviesų net raibsta akys.
Apie pilį snaigės šoka.
Kyla, leidžias, kaip tik moka.
Bet klausyk, pily naujiena -
Saulė švietė visą dieną.
Pilies bokštai sumažėjo.
Menėse vanduo varvėjo.
O jau po trijų dienų
Pažiūrėt pilin graudu.
Pasidžiaugus saulute,
Ji pavirto balute.
---------------------------
Sveika, žiemuže
Sveika, balta žiemuže,
Su snaigių skarele,
Su ledo kailinėliais
Ir eglute žalia.
Jau gruodžio šaltis kanda
Veidelį, pirštukus.
Paukšteliai išsigandę
Plasnoja pas vaikus.
- Mieli maži vaikučiai,
Mums šalta, nejauku.
Šiaurinis vėjas pučia,
Mus veja nuo šakų.
Paberkit trupinėlių,
Dainuosime visi:
- Sveika būk, žiemužėle,
Šalta, bet nebaisi
-----------------------------
Užpustė mano kiemą,
Išbristi negaliu,
Žiemuže, balta žiema,
Išveski takeliu.
Šiaurį, parodyk kelią
Darželin aš skubu,
Nors sniego iki kelių,
Tai briskime kartu.