MANO ABĖCĖLĖ


Mano abėcėlės
Šitoks gražumėlis!
Aš iš džiaugsmo šoku,
Kad skaityti moku.
Gražūs paveikslėliai,
Smagūs skaitymėliai.
Čia rateliai rieda,
Čia paukščiukai gieda,
Čia kiškelis greitas,
Čia kareivis raitas.
Visa ko čia rasit,
Visa ką suprasit,
Jei tik netingėsit
Ir skaityt pradėsit.
Ąžuolėlis
Auga girioj ąžuolėlis,
Auga ir žaliuoja.
Auga mūsų brolužėliai,
Augdami dainuoja.
Bitės
Bitės skaido tarp lelijų,
Baltrus bičių nesibijo.
Baltrus žino, kad saldaus
Bitės atneša medaus.
 Cirkas
Cirke rodė juodą katę,
Cypė pelės ją pamatę.
Cypkit pelės džiaugsmui savo,
Cirkas, cirkas atvažiavo!
Čempionas
Čia paukštukas, čia žuvelė.
Čia meškiukas, čia avelė.
Čia Petriukas, čia ir Jonas,
Čia Vincukas čempionas.
Drambliai
Drambliui padaviau saldainį,
Dviem drambliukam po riestainį,
Dviem kiškeliam po kiaušinį,
Džiaugsmas šildė man krūtinę.
Eglė
Eglę matom, eglę žinom,
Eglę patys pasodinom.
Eglė auga ir šakoja,
Eglėj voverės bėgioja.
Ėdžios
Ėdžios naujos palei sieną,
Ėda ten žalmargė šieną.
Ėsk karvute žalią šieną,
Ėsk ir duok mums balto pieno!
Futbolistas
Futbolistai muša golą,
Futbolas matyt iš tolo.
Futbolą smagu vaikyti,
Futbolistas aš, brolyti!
Gandras
Gandras rimtas vaikštinėja,
Gandras baloj varlinėja.
Gandro visos varlės bijo,
Gandras kapą jų prarijo.
Henrikas
Henrikas berniukas sveikas,
Higienos jis prisilaiko.
Henrikas burnelę prausia,
Henriko švarutės ausys.
Choras
Choras traukia dainužėlę,
Chorvedys rankas iškėlė.
Choras gieda mums, sesyt!
Choro miela paklausyt.
Inkilėlis
Inkilėlį mes sukalsim,
Į berželį jį įkelsim,
Ir varnėnas ten gyvens
Ir giesmelę mums čirens.
Yla
Ylą rado Motiejukas,
Ylos galas buvo striukas.
Ylą rado, siūs batelį,
Yla dūrė į pirštelį.
Jautis
Jautis, jautis vasarojuj!
Jautis vaikšto ir mauroja.
Jaučio dideli ragai,
Jautis pyksta – bus blogai.
Kareivėliai
Kareivėliais žaisti teko,
Karvedys mums kalbą sako:
Kailin priešui duosim, vyrai,
Kad žinotų kur pipirai...
Lapė
Lapė bėga per kiemelį,
Lapė nešasi maišelį.
Labas rytas tau, gaideli,
Lįsk laputei į maišelį.
Muilas
Muilas geras ir naudingas,
Muilas švarai reikalingas.
Muilo gražūs burbulai,
Mes juos pūtėme mielai.
Namas
Naujas namas pastatytas,
Naujos durys padarytos.
Naujas langas, naujas stogas,
Namas visiškai neblogas.
Ožys
Ožį vysim iš darželio,
Ožiui duosim morką žalią.
Opa opa opa pa pa –
Ožiui morka, tau pupa.
Pušis
Piemenėliai ant kalnelio,
Pasodino pušį žalią.
Pūsk vėjeli, ūžk pušele,
Piemenėliai eis ratelio.
Ratai
Ratai, ratai, rateliukai
Rieda trinka nuo kalniuko.
Rateliukai nudardėjo,
Ratas rato vyt nespėja.
Senis
Sniego pilį pastatysim.
Sniego senį nulipdysim.
Senis, senis besmegenis –
Sniego kojos, sniego senis.
Šunys
Šunys cypia, šunys lojo,
Šunys skalija laukuos.
Šerną šunys tie medžioja,
Šernas slepiasi miškuos.
Tiltas
Tvirtą tiltą mes pastatėm,
Tiltu riedant tanką matėm.
Tiltas tvirtas nesiūbuos,
Traukiniai per jį važiuos.
Uodas
Už kalnelio beržynėly
Uodas ruošė vakarėlį.
Uodas kvietė šoks muselę,
Uodas zirzė į auselę.
Ūsai
Ūžė vėjas ir nustojo,
Ūsai diedui apšarmojo,
Ūsai sviro, ūsai linko,
Ūsai jam labai pritinka.
Vilkas
Vilkas kartą bandą ganė,
Vilkas ėsti užsimanė.
Vieną ožį nusivijo,
Vieną aviną prarijo.
Zigmas
Zvimbia bitės po darželį,
Zigmas bėga per kiemelį.
Zigmas baimės paragaus,
Zigmas zuikį pasigaus.
Žvirblis
Žvirbli, žvirbli, čir čir čyru,
Žirnius beria šimtas vyrų!
Žvirblis renka žirniukus,
Žvirblis lesins žvirbliukus!

 Kazys Jakubėnas